Contact form

  Have A Question?

  Let's Get In Touch
  5S Weaving and Coating Co., Ltd.

  5S WEAVING and COATING CO.,LTD- Trụ sở chính

  [A]: Tanimex Tower, lot II-5A, Tan Binh Industrial Zone, CN13 Street, Tay Thanh Ward , Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  [P]: (+84) 77 2079 777

  5S Weaving and Coating – Hanoi Office and Warehouse

  [A]: No.22, 64 Alley, Sai Dong Street, Sai Dong Ward, Long Bien District, Ha Noi Capital.
  [P]: (+84) 90 4569 377

  5S Weaving and Coating factory

  [A]: No. 23, 7th Street, Tan Duc Industrial Zone Duc Hoa Ha, Long An, S.R. Vietnam.

  Thời gian làm việc

  Thứ  2 –  thứ 7

  8:30 AM đến 5:30 PM ( Thứ 7: từ 8:30 AM đến 12 giờ trưa )

  Email chúng tôi

  info@fsi.com.vn

  Gọi chúng tôi

  (+84) 77 2079 777

  5S Weaving được thành lập vào ngày 08 tháng 08 năm 2006 tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực kinh tế năng động nhất của Việt Nam. Sau 14 năm phát triển, 5S đã trở thành một trong những nhà cung cấp nội bộ tốt nhất tại Việt Nam

  5S Weaving Co.,ltd

  [A]: 2nd Floor, Tanimex Building,
  Lot II-5A, CN13 St, Tan Binh
  Industrial Zone, Tay Thanh Ward ,
  Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam

  [T]: (+84) 077 20 79 777

  Follow us